- PUBLIC NOTICE-

 

PUBLIC NOTICE
EFFECTIVE APRIL 12, 2022

THE BICYCLE HOTEL & CASINO
HIGH DENOMINATION CHIP REDEMPTION PROGRAM

The Bicycle Hotel & Casino is removing all previously issued gaming chips in denominations of $100 or greater (High Denomination Chips) from circulation. High Denomination Chips may be redeemed 24 hours a day at the Main Casino Cage from April 12th, 2022 to May 12th, 2022 midnight. After May 12th, 2022, until 11:59 PM on August 13th, 2022, High Denomination Chips may be redeemed at the Main Casino Cage according to the following schedule: Tuesday, Friday, and Saturday from 1:30 PM to 3:30 PM.

El Bicycle Hotel & Casino estara removiendo todas las previas gaming chips en las denominacciones de $100 o mas ( Doninaciones altas de Chips) de circulacion. Denominaciones altas de Chips pueden ser cambiadas las 24 horas de el dia en la Cajera principal de cambios empesando Abril 12th, 2022 a Mayo 12th, 2022 de la media noche. Despues de Mayo 12th, 2022, asta 11:59 PM en Agosto 13th, 2022, Denominacciones altas de Chips podran ser cambiadas en la Cajera principal acuerda al horario siguiente: martes, viernes, y sabado de 1:30 PM ta 3:30 PM.

龍鳳大賭場酒店 高面額籌碼(100 美元或以上)兌換計劃
龍鳳大賭場酒店將移除所有先前發行的面值100 美元或以上的遊戲籌碼(“高面額籌碼”)。
從 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 5 月 12 日午夜,您可以在賭場的 總收銀處 全天 24 小時兌換高面值籌碼。
從2022 年 5 月 12日 到2022 年 8 月 13 日晚上 11:59,高面值籌碼可根據以下時間表在賭場的 總收銀處 兌換:週二、週五,和 周六下午 1:30 至下午 3:30。

Khách sạn và sòng bạc Bicycle. CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI CHIPS MỆNH GIÁ CAO
Khách sạn và sòng bạc Bicycle sẽ loại bỏ tất cả các chips chơi game đã phát hành trước đó có mệnh giá từ 100 đô la trở lên (chips mệnh giá cao) khỏi lưu thông. Chips mệnh giá cao có thể đổi 24 giờ một ngày tại lồng sòng bạc chính từ ngày 12 tháng 4 năm 2022 đến nửa đêm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Sau ngày 12 tháng 5 năm 2022 đến 11:59 tối ngày 13 tháng 8 năm 2022, chips mệnh giá cao có thể đổi tại lồng sòng bạc chính theo lịch trình sau: Thứ ba, Thứ Sáu và Thứ Bảy từ 1:30 chiều đến 3:30 chiều.

The Bicycle Hotel & Casino, 888 Bicycle Casino Drive, Bell Gardens, CA 90201

PLEASE GAMBLE RESPONSIBLY. PROBLEMGAMBLING.CA.GOV 1-800-GAMBLER